top of page

Eye And Ear Drops

1

Amikacin + Fluorometholone

1%w/v + 0.1%w/v

2

Amikacin + HPMC

1%w/v + 0.25%w/v

3

Atropine Sulphate

0.01%w/v

4

Betamethasone Sodium Phosphate

0.1%w/v

5

Betamethasone Sodium Phosphate + Neomycin +Thiomersal

0.1%w/v + 0.5%w/v + 0.005%w/v

6

Bimatoprost

0.03%w/v

7

Boric + Borax + Menthol + Zinc Sulphate

2%w/v + 0.2%w/v + 0.005%w/v + 0.004%w/v

8

Boric Acid + Menthol + Zinc Sulphate

2%w/v + 0.005%w/v + 0.004%w/v

9

Brimonidine + Timolol

2 mg + 5 mg

10

Brimonidine Tartrate

0.1%w/v, 0.15%w/v, 0.2%w/v

11

Brinzolamide

1%w/v

12

Brinzolamide +Timolol

0.2%w/v + 0.5%w/v

13

Bromfenac

0.09%w/v

14

CMC Sodium

0.5%w/v,1%w/v

15

CMC Sodium + Glycerin

0.5%w/v + 0.5%w/v

16

CMC Sodium + N-Acetyl Carnosine + Glycerin

3 mg + 10 mg + 10 mg

17

CMC Sodium + N-Acetyl Carnosine + Glycerin + Boric acid + Benzyl Alcohol

0.3%w/v + 1%w/v + 1%w/v + 0.3%w/v + 0.1%v/v

18

CMC Sodium + Sodium chloride

0.5%w/v + 0.490%w/v

19

CPM + Naphazoline Hydrochloride + Phenylepherine Hydrochloride + Menthol + Camphor + HPMC + Boric Acid

0.1 + 0.05 + 0.12 + 0.005 + 0.01 + 0.2 + 1.25%w/v

20

CPM + Phenylepherine Hydrochloride + Methylcellulose

0.2%w/v + 0.12%w/v + 0.02%w/v

21

CPM + Phenylepherine Hydrochloride + Naphazoline
Hydrochloride + Methyl Para Hydroxyl Benzoate

0.2%w/v + 0.12%w/v + 0.056%w/v + 0.1%w/v

22

Chloramphenicol

0.5%w/v

23

Chloramphenicol + Dexamethasone Phosphate

5 mg + 1 mg

24

Chloramphenicol + Sulphacetamide sodium + Chloro-M-Cresol

0.5 %w/v + 20%w/v + 0.05%w/v

25

Ciclosporin

0.5mg,1 mg

26

Ciprofloxacin

0.3%w/v

27

Ciprofloxacin + Dexamethasone Phosphate

0.3%w/v + 0.1%w/v

28

Clotrimazole + Lignocaine

1%w/v + 2%w/v

29

Cyclopentolate

1%w/v

30

Dexamethasone Phosphate + Neomycin

0.1%w/v + 0.35%w/v

31

Dexamethasone Phosphate

0.1%w/v

32

Dexamethasone Phosphate + Chloramphenicol+HPMC

0.01%w/v + 1%w/v + 0.1%w/v,0.1%w/v + 1%w/v + 0.25%w/v

33

Difluprednate

0.05%w/v

34

Dorzolamide

2%w/v

35

Dorzolamide + Timolol

2%w/v + 0.5%w/v

36

Flubiprofen sodium + HPMC

0.03%w/v + 0.25%w/v

37

Fluconazole + HPMC

0.3%w/v + 0.25%w/v

38

Fluorometholone

0.1%w/v, 0.25%w/v

39

Fluorometholone + Polyvinyl alcohol

0.1%w/v + 1.4%w/v

40

Fluorometholone Acetate

0.1%w/v

41

Gatifloxacin + Prednisolone Acetate

0.3%w/v + 1%w/v

42

Gentamycin

0.3%w/v

43

HPMC + Boric Acid + Sodium Chloride + Potassium Chloride + Sodium Perborate

0.7%w/v + 0.19%w/v + 0.45%w/v + 0.37%w/v + 0.005%w/v

44

HPMC + Glycerin + Dextran-70

0.3%w/v + 0.2%w/v + 0.1%w/v

45

Homatropine Hydrobromide + Sodium Chloride + MP + PP

2%w/v + 0.57%w/v + 0.022%w/v + 0.011%w/v

46

Naphazoline Hydrochloride + CPM + Zinc Sulphate
+ Boric Acid + Sodium Chloride + Chlorbutol

0.056% + 0.01%w/v+ 0.12%w/v + 1.25 %w/v+ 0.05%w/v + 0.5%w/v

47

Naphazoline Hydrochloride + Phenylepherine + Menthol + Camphor + CMC

0.05%w/v + 0.12%w/v + 0.005%w/v + 0.01%w/v+0.5%w/v

48

Naphazoline Hydrochloride + Phenylepherine Hydrochloride + Menthol + Camphor

0.05%w/v + 0.12%w/v + 0.005%w/v + 0.01%w/v

49

Neomycin Sulphate + Beclomethasone Dipropionate + Clotrimazole + Lignocaine

0.5%w/v + 0.025%w/v + 1 %w/v+ 2%w/v

50

Prednisolone acetate

1%w/v

51

Sulfacetamide Sodium +Boric Acid + Zinc Sulphate + Sodium Chloride + Chlorbutol

12.5% + 2% + 0.1% + 2%0.5%w/v

52

• Itraconazole

1%w/v

53

• Kerorolac Tromethamine

0.5%w/v,0.45%w/v,0.4%w/v,0.3%w/v

54

• Kerotolac Tromethamine + HPMC

0.4%w/v+0.1%w/v

55

• Ketorolac Tromethamine + Dexamethasone Sodium
Phosphate

0.5%w/v + 0.01%w/v,0.3%w/v + 0.01%w/v

56

Ketorolac Tromethamine + Ofloxacin

0.5%w/v + 0.3%w/v

57

Ketorolac Tromethamine + Olopatadine

4.0 mg + 1.0 mg

58

Levofloxacin

0.5%w/v,1.5%w/v

59

Lotanoprost

0.005%w/v

60

Loteprednol Etabonate

0.5%w/v,0.2%w/v

61

Loteprednol Etabonate + Tobramycin

0.5%w/v + 0.3%w/v

62

Mometasone Nasal Spray

0.05%w/v

63

Moxifloxacin

0.5%w/v

64

Moxifloxacin + Bromfenac

0.5%w/v + 0.09%w/v

65

Moxifloxacin + Dexamethasone Phosphate

0.5%w/v + 0.1%w/v

66

Moxifloxacin + Difluprednate

0.5%w/v + 0.05%w/v

67

Moxifloxacin + Ketorlac Tromethamine

0.5%w/v + 0.5%w/v,0.5%w/v + 0.4%w/v

68

Moxifloxacin + Loteprednol Etabonate

0.5%w/v + 0.5%w/v

69

Moxifloxacin + Prednisolone

0.5%w/v + 1%w/v

70

Moxifloxacin + Tobramycin

0.5%w/v + 0.3%w/v

71

Naphazoline Hydrochloride + CPM + HPMC

0.1%w/v + 0.01%w/v + 0.25%w/v

72

Nepafenac

0.1%w/v

73

Ofloxacin

0.3%w/v

74

Ofloxacin + Beclomethasone Dipropionate + Clotrimazole + Lignocaine

0.3%w/v + 0.025%w/v + 1%w/v + 2%w/v,0.3%w/v + 0.025%w/v + 1%w/v+1.73%w/v

75

Ofloxacin + Betamethasone Sodium Phosphate

0.3%w/v + 0.1%w/v

76

Ofloxacin + Dexamethasone Phosphate + HPMC

0.3%w/v + 0.1%w/v + 0.25%w/v

77

Olopatadine

0.1%w/v,0.2%w/v

78

Phenylepherine + Naphazoline Hydrochloride + Menthol + Camphor

0.12%w/v + 0.05%w/v + 0.005%w/v + 0.01%w/v

79

Polyethylene Glycol 400 + Propylene Glycol

0.4%w/v + 0.3%w/v

80

Polymyxin B Sulphate + Chloramphenicol

5000IU + 10mg

81

Polymyxin B Sulphate + Chloramphenicol

5000IU + 4mg

82

Polymyxin B Sulphate + Chloramphenicol + Betamethasone Sodium Phosphate

5000IU + 1%w/v + 0.1%w/v

83

Polymyxin B Sulphate + Chloramphenicol + Dexamethasone Phosphate

5000IU + 1%w/v + 0.1%w/v

84

Polyvinyl Alcohol + Povidone + Chlorbutol

14 mg + 6 mg + 5 mg

85

Polyvinyl Slcohol+Povidone+Sodium Perborate

1.4%w/v + 0.6%w/v + 0.028%w/v

86

Potassium Iodide + Calcium Chloride + Sodium chloride

3.3%w/v + 1%w/v + 0.83%w/v

87

Proparacaine

0.5%w/v

88

Sodium Cromoglycate

2%w/v, 4%w/v

89

Sodium Hyaluronate

0.1%w/v,0.18%w/v

90

Sulfacetamide Sodium

20%w/v

91

Sulfacetamide Sodium + HPMC

20%w/v + 0.025%w/v,10%

92

Sulfacetamide Sodium + Sodium Chloride + Zinc Sulphate + Boric Acid + CPM + Chlorbutol

20%w/v + 0.1%w/v + 0.1%w/v + 2%w/v + 0.1%w/v + 0.5%w/v

93

Sulphacetamide Sodium + Sodium Chloride + Boric acid +Zinc Sulphate + CPM + HPMC + Chlorbutol

12.5% + 1% + 1.9% + 0.1% + 0.01% + 0.2% + 0.5%w/v

94

Timolol

0.5%w/v,0.25%w/v

95

Tobramycin

0.3%w/v

96

Tobramycin + Dexamethasone Phosphate

0.3%w/v + 0.1%w/v

97

Tobramycin + Fluorometholone

0.3%w/v + 0.1%w/v

98

Tobramycin + Fluorometholone Acetate

0.3%w/v + 0.1%w/v

99

Travoprost

40 mcg

100

Travoprost+Timolol

40 mcg + 5 mg

101

Tropicamide + Phenylepherine Hydrochlorde + Chlorbutol

0.8%w/v + 2.5%w/v + 0.5%w/v,0.8%w/v + 5%w/v + 0.5%w/v

102

Xylometazoline Hydrochloride

0.1%w/v,0.5%w/v

bottom of page